การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี จัดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุสาหากรรม ประจำปี 2560


ที่ห้องประชุม 1 โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี จัดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุสาหากรรม ประจำปี 2560 โดยมีนายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุสาหากรรม ประจำปี 2560 และมีนายสุรพล ดีสมสกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาดังกล่าว โดยการจัดการสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เขตอำเภอโพธาราม และอำเภอจอมบึง รวม 45 บริษัท 90 คน ทั้งนี้การจัดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุสาหากรรม ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาได้พบปะกับลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้ารายสำคัญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ โดยภายในห้องประชุมจัดการสัมมนามีการบรรยายวิชาการ 2 หัวข้อหลักคือ นวัตกรรมการให้บริการในยุด PEA 4.0 และการบรรยายกรณีศึกษาการออกแบบก่อสร้าง Soiar Farm/Soiar Rooftop เพื่อให้ลูกค้าในกลุ่มเคลือบริษัทได้รับโยชน์และนำไปปรับใช้กับกิจการของตนเอง อีกทั้งมีการจัดบูธสำหรับตอยข้อชักถามต่างๆ จำนวน 6 บูธ ได้แก่ บูธคุณภาพไฟฟ้า, บูธการคิดค่ากระแสไฟฟ้า, บูธการอนุรักษ์หลังงานและพลังงานหมุนเวียน, บูธความมั่นคงและสภาพการจ่ายไฟฟ้า, บูธงานบริการเสริม ของ กฟภ. และบูธการอ่านหน่วยและเครื่องวัด Meter


สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีวิสัยทัศน์ ที่เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค ที่มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต และเพื่อเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยมีภารกิจในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งค้านคุณภาพและบริการโดยมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ค่านิยม "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม" โดยหลักในการสัมมนาหลักในครั้งนี้ กฟภ. หวังนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องให้แก่ลูกค้า อีกทั้งเปิดรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการใช้ไฟฟ้าและการบริการต่างๆ ของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ของ กฟภ. ให้ดียิ่งๆขึ้นไป และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟภ. และลูกค้า อีกด้วย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี จัดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุสาหากรรม ประจำปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี จัดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุสาหากรรม ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.