ผู้ว่าฯราชบุรี เปิดสภากาแฟยามเช้า "เน้นปรึกษา ประสาน บูรณาการ ข้อราชการ ขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดราชบุรี


เมื่อช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันที่ 12 ก.ย. 60  ณ  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, คุณกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี, นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1, พันเอก มาโนชญ์ รัตนเลขา รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1, ผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง, ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบก, พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี, นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี, นาง อัญชลี รอดผล ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี นายธีระพันธ์ สันติจิตโต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี, นายครองศักดิ์ สงรักษา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี, นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี, และนายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ตลอดจนผู้อำนวยการธนาคารทั้ง 6 แห่ง ในอำเภอเมืองราชบุรี ได้นำส่วนราชการและสื่อมวลชน "เสวนายามเช้า" หรือ"สภากาแฟยามเช้า" เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนจังหวัด และท้องถิ่น ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อราชการ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดราชบุรี ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายเดียวกันในการดำเนินงานสนองต่อนโยบายของรัฐบาล เป็นประจำทุกเดือน ๆ โดยสำหรับสภากาแฟในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ


ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวในสภากาแฟยามเช้าถึงความคืบหน้าของการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า... 1. เรื่องความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่า... ตอนนี้ไดัมีการประกอบฐานรากเรียบร้อยแล้ว เหลือการประดับตกแต่งต่างๆ และการยกฉัตร ซึ่งจะกำหนดและเชิญส่วนราชการต่างๆ มาร่วมกันในพิธีอีกครั้งหนึ่ง  2. เรื่องดาวเรือง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่า... ได้กำชับให้ส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำดอกดาวเรืองมาประดับตกแต่งที่พระเมรุมาศจำลองที่วัดมหาธาตุหมู่บ้านละ 9 ต้น เพราะต้องการให้ประชาชนชาวราชบุรีทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในครั้งนี้  3. เรื่องดอกไม้จันทน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่า... ทางจังหวัดราชบุรีมีการร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วน ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งตอนนี้มีจำนวนมากเพียงพอต่อการแจกจ่ายให้ประชาชนชาวราชบุรี ที่จะมาร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างแน่นอน แต่ก็จะมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ต่อไป. 4. เรื่อง "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่า... ประชาชนชาวราชบุรี ที่กลัวว่าเมื่อมาลงทะเบียนจิตอาสาแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้  เพราะต้องไปทำหน้าที่จิตอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวต่อว่า.. ขอให้ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาไม่ต้องกลัวเพราะเมื่อถึงเวลา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างแน่นอน


นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังกล่าวต่อว่า.... เรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ "ครม.สัญจร" จะมีการจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 18 - 19 ก.ย. นี้ ซึ่งในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรวบรวมสิ่งที่ควรนำเสนอให้รัฐมนตรี หรือ ฯพณฯท่านรัฐมนตรี ได้กำหนดเป็นนโยาบายหรือในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งทางจังหวัดราชบุรีได้เตรียมนำเรื่องดเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ๆอยู่ 3 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการเสนอและผ่านในที่ประชุมส่วนงานราชการทางจังหวัดราชบุรีแล้ว ซึ่งจะมีการเสนอ 2 ประเด็ดหลักดังนี้


1. เรื่องโรงพยาบาลราชบุรี ในที่ประชุมส่วนงานราชการจังหวัดราชบุรี ให้เสนอเรื่องการจัดหางบประมาณซื้อเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง เนื่องจากว่าโรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์รักษาโรคมะเร็ง ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการรักษาด้านโรคมะเร็งถึง 4 ท่าน แต่ว่าทางโรงพยาบาลราชบุรีมีเครื่องมือฉายรังสีรักษามะเร็งเพียงเครื่องเดียว ซึ่งถือว่ามีเครื่องมือไม่เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือรักษาประชาชนที่ป่วยในด้านโรคมะเร็ง ทางที่ประชุมส่วนงานราชงานจังหวัดราชบุรีจึงมีมติในที่ประชุมให้เสนอเรื่องการจัดหางบประมาณซื้อเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งซึ่งใช้วงเงินถึง 199 ล้านบาท

2. เรื่องน้ำ ในคณะที่ประชุมส่วนงานราชการจังหวัดราชบุรีจะมีการเสนอเรื่องน้ำ  3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ลุ่มน้ำไทยประจัน จะเสนอให้ทำโครงการทำลุ่มขนาดเล็ก 85 ลุ่มน้ำโดยทางส่วนงานราชการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกับทางกองพลพัฒนาที่ 1 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงในการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำไทยประจันในส่วนจังหวัดราชบุรี ส่วนลุ่มน้ำภาชี จะมีการเสนอโครงการบริหารบูรณะและการจัดแหล่งน้ำ ให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และสำหรับแม่น้ำแม่กลองทางคณะที่ประชุมส่วนงานราชการจังหวัดราชบุรีจะมีการเสนอ ขุดลอกคลองต่างๆ และการบูรณะลุ่มน้ำแม่น้ำแม่กลอง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า.... ทางจังหวัดราชบุรีมีแหล่งลุ่มน้ำใหญ่ๆ อยู่ 3 ลุ่มน้ำ ถ้ามีการจัดการบริหาร บูรณะ และการจัดการแหล่งน้ำ ได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนชาวราชบุรีในเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแห้ง และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในช่วงฤดูฝน

ผู้ว่าฯราชบุรี เปิดสภากาแฟยามเช้า "เน้นปรึกษา ประสาน บูรณาการ ข้อราชการ ขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดราชบุรี ผู้ว่าฯราชบุรี เปิดสภากาแฟยามเช้า "เน้นปรึกษา ประสาน บูรณาการ ข้อราชการ ขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 13, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.