วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนสร้างคนดีสู่สังคม


ที่วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนสร้างคนดีสู่สังคม โดยมีนางพรรณี มีพรบูชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้จากสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน เอื้ออำนวยให้เด็กและเยาวชนไทยก้าวเข้าสู่กระบวนการกระทำความผิด ซึ่งมีสาเหตุจากสภาพปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เช่น ด้านความรู้ ด้านวัตถุเทคโนโลยีใหม่ๆ จนทำให้สภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต โดยขาดการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาด้านต่างๆ จนเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของเด็กและเยาวชน ตลอดจนครอบครัว ส่งผลให้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในปัจจุบัน ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มในการกระทำความผิดซ้ำซากสูงมากขึ้นเช่นกัน

ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทุกกลุ่ม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนกลุ่มพิเศษเหล่านี้ที่จะต้องเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติ จึงประสานความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติ โดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ในโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้เยาวชนและผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็น ฟังธรรม ทำสมาธิ และเดินจงกรม จากพระมหาศุภวัฒน์ สุภัทโท รองเจ้าอาวาสวัดเขาวัง และร่วมทำกิจกรรม คำพ่อสอน, กิจกรรม ไถ่ถอนผิด ด้วยจิตอาสา, กิจกรรมภาคทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “รักพ่อพอเพียง” กิจกรรม เสริมสร้างครอบครัวมีสุข, กิจกรรม รักแท้ ดูแลได้ และกิจกรรม สัญญาใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยทีมวิทยากรจากกรมการทหารช่าง นำโดย ร.ท.กวินพงศ์ อรรถศาสตร์ศรี พร้อมด้วยวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และวิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โดยมีเด็กและเยาวชน พร้อมผู้ปกครอง รวม 50 คน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2560
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนสร้างคนดีสู่สังคม วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนสร้างคนดีสู่สังคม Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.