กรงส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหหวัดราชบุรี เปิดการอบรมถ่ายทอดศิลปะ ลิเก แก่เยาวชน


ที่โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กรงส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการการอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "ลิเก" แก่เยาวชนนักเรียนที่มีความสนใจในศิลปะพื้นบ้านลิเก โดยโครงการดังกล่าว มีเด็กนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 61 คน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์, โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีย์รักษ์, โรงเรียนเทศบาลวัดโชค, โรงเรียนวัดนางแก้ว, และโรงเรียนเจี้ยไช้ ทั้งนี้เด็กนักเรียนที่เข้าโครงการดังกล่าว เป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เคยเรียนหรือศึกษาศิลปะพื้นบ้านลิเกมาก่อนเลย โดยโครงการดังกล่าวได้จัดวิทยากรจิตอาสา ที่มีความเชี่ยญชาญเรื่องศิลปะพื้นบ้านลิเกมาฝึกสอนเด็กนักเรียนที่เข้าโครงการดังกล่าว ได้แก่ นายยงยุทธ ชังเหยี่ยว วิทยากรชำนาญศิลปะการแสดงลิเกพื้นบ้าน, นางอุดม โสรดสง วิทยากรชำนาญศิลปะการแสดงลิเก จากคณะน้ำผึ้งเดือนเพ็ญ, น.ส.ประไพรพรรณ พันธ์ภักดี รองนายกสมาคมลิเกประเทศไทย และน.ส.ปัทมพร ชังเหยี่ยว  วิทยากรชำนาญศิลปะการแสดงลิเกพื้นบ้าน ซึ่งได้จัดฝึกสอนนักเรียนจาก 61 คนในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 22, 23, 29, 30, กรกฎาคม และวันเสาร์และอาทิตย์ 5, 6 สิงหาคม เป็นเวลา 6 วัน 
สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดพิธีเปิดโครงการไปตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โดยมี นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้าน "ลิเก" แก่เยาวชน และมี พระครูพิศาลสุทธากร เจ้าอาวาสวัดไทรอารีรักษ์ พร้อมด้วย คุณมิตร ชำเลีย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์, คุณนรินทร์ สายสุด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธาราม ตลอดจน ผู้บริหารสถาศึกษาทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้าน "ลิเก" แก่เยาวชน ในครั้งนี้ด้วย  ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมบำรุงรักษาวัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน ที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2559 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม 5 แห่ง เพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชน ได้แก่ การขับซอ ลิเก หมอลำ โนรา สำหรับในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ส่วนท้องถิ่นและศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้เสนอโครงการอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "ลิเก" และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "ลิเก" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินพื้นบ้านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแสดงพื้นบ้านให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เสริมสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินและประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ภาคประชารัฐได้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรัก ภูมิใจ หวงแหน และร่วมกันสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ยั่งยืนสืบไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านลิเก ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดราชบุรี อีกประการหนึ่งด้วย โดยโครงการดังการมีกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดเผยแพร่อบรม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดราชบุรีทั้งนี้โครงการดังกล่าวหลังจากที่เด็กนักเรียนทั้ง 61 คนได้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอด การแสดงพื้นบ้านลิเกจากวิทยากรทั้ง 4 ท่านแล้ว นักเรียนทั้ง 61 คนจะได้ขึ้นแสดงจริงด้วยตนเองในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ) ที่เวทีการแสดงเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยไม่มีวิทยากร และผู้ใหญ่เข้าร่วมแสดงจริงด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่เข้าโครงการดังกล่าว ได้แสดงความสามารถในการเข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอด การแสดงพื้นบ้านลิเก
กรงส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหหวัดราชบุรี เปิดการอบรมถ่ายทอดศิลปะ ลิเก แก่เยาวชน กรงส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหหวัดราชบุรี เปิดการอบรมถ่ายทอดศิลปะ ลิเก แก่เยาวชน Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.