เทศบาลเมืองราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองราชบุรีวันที่ 1 ส.ค. 60 ที่ห้องประชุมศาลาประชารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายภูวนารถ สุภาเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ทำหน้าที่รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีนางสาวอรทัย คงคา ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นสืบเนื่องจากเทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประชาชนในเขตเมือง อีกทั้งได้มีการ่สงเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มสตรีในชุชมชน ซึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา และในปัจจุบันสตรี มีบทบาทในการขับเคลื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น ดังนั้นเทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้ตระหนักถึงบทบาทขององค์กรสตรี จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองราชบุรีขึ้น

ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำสตรี และคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี และสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 239 คน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของเทศบาลเมืองราชบุรี และมหาวิยาลัยรามคำแหง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ให้การสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม โดยนายประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์ พร้อมทีมวิทยากร
เทศบาลเมืองราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.