บูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี

วันนี้ (1 ส.ค.60) นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมี นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย 10 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี เกิดขึ้นเนื่องจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เยาวชนและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีแล้วให้สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ตลอดจนคุ้มครองคู่กรณีในคดี คุ้มครองสวัสดิภาพให้ได้รับการฟื้นฟูเบื้องต้น แต่ในปัจจุบันศูนย์ที่ให้คำปรึกษาของศาลมีเพียงนักจิตวิทยา และผู้พิพากษาสมทบ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว โดยมีการจัดทำแผนบำบัดฟื้นฟูตามสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนแต่ละราย เช่น การให้เด็กและเยาวชนมารายงานตัวที่ศูนย์ให้คำปรึกษา การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน การเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต และเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ แต่กิจกรรมที่ศาลมีอยู่ ยังไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีความซับซ้อน อีกทั้งยังมิได้แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของเด็กและเยาวชนและชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคลอบคลุมปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกัน กับภาคีเครือข่าย


ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี 10 หน่วยงาน ในการวางแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้คลอบคลุมทุกสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้รับการศึกษาและการประกอบการวิชาชีพ ได้รับการดูแลสวัสดิภาพและครอบครัว มีการเปลี่ยนแปลงนิเวศสังคม โดยชุมชนและสหวิชาชีพ ดูแลสุขภาวะที่โรงพยาบาล เข้าค่ายอบรมฝึกระเบียบวินัยและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายชุมชนคอยติดตามดูแลให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู
บูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว บูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.