ผู้ตรวจราชการ 4 กระทรวงตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดราชบุรี


เช้าวันนี้ (2 ส.ค.60) ที่ห้องประชุมหลวงยกบัตร ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 พร้อมด้วย นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดราชบุรี โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ มีประเด็นตรวจติดตาม ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2. ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจรฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 3.ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4.ประเด็นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 5.ประเด็นโครงการโรงเรียนคุณธรรม 6.ประเด็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ 7. ประเด็นโครงการใช้งบประมาณของรัฐ คือ 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปรงใหญ่ 2.มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย และ 3. การบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/2560ผู้ตรวจราชการ 4 กระทรวงตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจราชการ 4 กระทรวงตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.