สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2561 ตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ


ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมนำเสนอข้อมูลตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค) เพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และนางสาวนิภา ทองก้อน หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมให้ข้อมูล

โดยแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลมุ่งหวังให้มีการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และมีแผนงานบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ประธานได้ให้นโยบายในการจัดทำงบประมาณดังกล่าว โดยแบ่งเป็นแผนแม่บทระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณฯ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมทำให้ประชาชนทุกภาคดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2561 ตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2561 ตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.