จ.ราชบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีประจำปี 2560


จังหวัดราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พัฒนาเกษตรยุคใหม่ให้ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวขณะเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรู้ความเข้าใจสู่เกษตรกรในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด เกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาภาคเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืน เป็นการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ให้ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งการจัดโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีระดับหมู่บ้าน 977 หมู่บ้าน ผู้แทนองค์กรเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 1,200 คน

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ วิถีพอเพียงตามศาสตร์พระราชา และแนวทางการทำเกษตรตามนโยบาย 4.0 ของรัฐ รวมถึงมีการนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขในภาคการเกษตรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีอีกด้วย
จ.ราชบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีประจำปี 2560 จ.ราชบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.