วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดกิจกรรมมหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2560


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  ร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาอำเภอบ้านโป่ง  จัดโครงการ “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2560” วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุระหว่างผู้สูงอายุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช   : นายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มอบประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมบริการวิชาการแก่สัคม”  ได้แก่  อบต. เทศบาล  รพ.สต. ผู้สูงอายุจิตอาสา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย  ทันตแพทย์หญิงจริยา  โล่ห์สวัสดิ์กุล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาอำเภอบ้านโป่ง  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดกิจกรรมมหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดกิจกรรมมหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.