สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560


วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่โรงยิมเนเซียมราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยภายในกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น เป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดย สภาสังคมสงเคราะห์ได้ขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดราชบุรีจำนวน 1 คนโดยจังหวัดราชบุรีมีผู้เสนอชื่อแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ รวมจำนวน 4 คน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดราชบุรีประจำปี 2560 


สำหรับมติในการดัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 อย่างเป็นเอกฉันท์ให้ นางปราณี ร่มโพรีย์ ีอายุ 66 ปีอยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ส่วนภูมิภาค และได้ส่งประวัติแม่ดีเด่นของ นางสาวสาคร  เลิศชุติมากุล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ีเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ให้สภาสังคมสงเคราะห์พิจารณา คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติส่วนกลาง ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ฯได้พิจารณาคัดเลือกให้แม่ดีเด่นทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 สำหรับแม่ดีเด่นทั้ง 2 ท่าน จะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน เกียรติบัตรและเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์กรุงเทพฯ 


ในส่วนสำหรับแม่ที่เสนอชื่ออีกจำนวน 2 คน ได้รับการพิจารณาให้เป็น แม่ดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 ได้แก่ นางละมัย จำนงค์ศักด ิ์อายุ 77 ปีอยู่บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ีประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และนางเง๊กจู ขันติศุข อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยบางปลา 18 หมู่ที่ 7 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร โดยได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่แม่ผู้ประกอบคุณงามความดี
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.