สนง.เกษตรอำเภอปากท่อ เดินหน้าถ่ายทอดความรู้ (Field Day)ให้กับเกษตรกรในพื้นที่


นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 2 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายในงานประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร จำนวน 6 ฐาน อาทิ การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ จากสำนักพัฒนาที่ดิน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จากศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดราชบุรี การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จากชลประทาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากประมงจังหวัดราชบุรี การเลี้ยงหมูหลุม จากปศุสัตว์อำเภอปากท่อ และการปลูกพืชหลังนา จากกรมวิชาการเกษตร โดยมีการแบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่ม หมุนเวียนเข้าเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ตาม ฐานละ 10 นาที จนครบทุกฐาน เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชนที่สนใจ และมีการออกบูธจากส่วนราชการต่าง ๆ ด้วย โดยมีนายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรด้วย

สนง.เกษตรอำเภอปากท่อ เดินหน้าถ่ายทอดความรู้ (Field Day)ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สนง.เกษตรอำเภอปากท่อ เดินหน้าถ่ายทอดความรู้ (Field Day)ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.