เทศบาลเมืองโพธาราม เปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและพิการ โพธาราม (Day Care Center)นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม, นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม, นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมตัดริบบิ้นเปิด"ศูนย์ฟื้นฟู ผู้สูงอายุและผู้พิการ โพธาราม (Day Care Center)" โดยในพิธีได้มีการลงนามบันทึกการร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองโพธาราม กับ โรงพยาบาลโพธาราม และองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองโพธาราม ในการร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู ผู้สูงอายุและผู้พิการ โพธาราม  นอกจากนี้ นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม ยังได้มอบใบประกาศเกียรติผู้ให้การสนับสนุนจัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟู ผู้สูงอายุและผู้พิการ โพธาราม 


สำหรับ ศูนย์ฟื้นฟู ผู้สูงอายุและผู้พิการ โพธาราม (Day Care Center) มีความเป็นมาจากสถานการปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ ให้บริการดูแลด้านสุขภาพ และยังมีผู้พิการที่ต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ทาง จึงทางเทศบาลเมืองโพธาราม กับ โรงพยาบาลโพธาราม และองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองโพธาราม จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและพิการโพธาราม โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากทุกภาคส่วน ทั้งราชการ พ่อค้า ประชาชน และอาสาสมัครจิตอาสา เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงระบบบริการพื้นฐานของรัฐ  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้พิการและครอบครัวในการดูแลฟื้นฟูผู้พิการทั้งในศูนย์ฟื้นฟู และที่บ้าน อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือหลากหลายภาคี  เพื่อทำงานด้านผู้สูงอายุและผู้พิการร่วมกันแบบครบครันรอบด้านให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของครอบครัว  ชุมชนให้เพิ่มความสำคัญของงานผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ และอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ล้วนทำงานด้วยใจ ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ปัจจุบันตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและพิการโพธาราม มีผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองโพธาราม เข้ารับบริการมากกว่า 20 ราย และผู้พิการที่ต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ มากกว่า 10 ราย

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี

**************

เทศบาลเมืองโพธาราม เปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและพิการ โพธาราม (Day Care Center) เทศบาลเมืองโพธาราม เปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและพิการ โพธาราม (Day Care Center) Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.