อบจ.ราชบุรี ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนด้วยพระธรรม สร้างการรับรู้และมีจิตสำนึก ยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ลด ละ เลิก อบายมุข และละอายต่อบาป


วันนี้ (5 มิ.ย.60) นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และเยาวชน ด้วยพระธรรม ขึ้น ณ วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนด้วยพระธรรมขึ้น จำนวน 5 รุ่น รวม 1,830 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ในการนำหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เป็นการส่งเสริมและปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ลด ละ เลิก อบายมุข และละอายต่อบาป มีความซื่อสัตย์ สุจริตไม่คดโกง ไม่คอร์รัปชัน มีจิตใจบริสุทธิ์ เสริมสร้างให้เยาวชน เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยศาลา โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอปากท่อ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ โรงเรียน อบจ.รบ. 1 (วัดห้วยปลาดุก) จำนวนทั้งสิ้น 462 คน ณ วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


อบจ.ราชบุรี ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง อบจ.ราชบุรี ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.