จ.ราชบุรี พร้อมขับเคลื่อนสหกรณ์โคนมหนองโพเป็นเกษตรสีเขียว

จังหวัดราชบุรีพร้อมขับเคลื่อนสหกรณ์โคนมหนองโพเป็นเกษตรสีเขียว


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางเข้าชี้แจงนโยบายวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี (RATCHABURI AGENDA) แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี ที่ว่า "เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข"


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวหลังจากประชุมและชี้แจงว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี มีนวัตกรรมการดำเนินการเป็นเกษตรสีเขียวได้ เนื่องจากมีสมาชิกเกษตรกรที่เข้มแข็ง มีสหกรณ์สร้างสถานที่แปรรูปได้ มีการตลาด โดยสหกรณ์ฯ นำนมโคจากสมาชิกทำเป็นนมโรงเรียน ซึ่งเกษตรสีเขียวคือการที่เกษตรกรรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส่วนประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับคือความปลอดภัยจากสารที่อันตราย ต้นทุนการผลิตลดลง และผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าปลอดภัย


สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างโรงผลิตนมผงขึ้นที่ตำบลหนองโพ และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2515 พระราชทานชื่อ "โรงนมหนองโพ” บริหารงานในรูปบริษัทใช้ชื่อว่า "บริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด” เมื่องานของสหกรณ์ก้าวหน้าสมาชิกมีความเข้าใจหลักสหกรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทให้เป็นตามสิทธิ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2518 และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์


ปัจจุบันธุรกิจของสหกรณ์ ประกอบด้วย สินเชื่อและออมทรัพย์ สถานบริการน้ำมัน แดรี่ ฮัท ร้านค้าสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

จ.ราชบุรี พร้อมขับเคลื่อนสหกรณ์โคนมหนองโพเป็นเกษตรสีเขียว จ.ราชบุรี พร้อมขับเคลื่อนสหกรณ์โคนมหนองโพเป็นเกษตรสีเขียว Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.