สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "พระราชทาน ๑๙" ณ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสัตตปทุมบำรุง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชการกองพลพัฒนา ๑ และคณะ ตลอดจนหัวหน้าราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตตปทุมบำรุง คณะครูอาจารย์ นักเรียน ร่วมรับเสด็จฯ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย "อาคารพระราชทาน 19" ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองพลพัฒนาที่ ๑ โดยกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ จังหวัดราชบุรี จัดสร้างขึ้น เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๔ ห้องเรียน ชั้นล่าง เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน อาทิ การประชุมหมู่บ้าน เป็นหน่วยเลือกตั้ง และเป็นที่พักช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดปัญหาอุทกภัย


โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษารู้จักการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูกข้าว พืชผักสวนครัวแบบกางมุ้ง ปลูกเมล่อน เลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงปลาดุก ซึ่งผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสีข้าวในโรงสีขนาดเล็กของโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการสีข้าวอย่างถูกวิธี ตลอดจนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำข้าวมาสีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบัน มี ครูและบุคลากร รวม ๕ คน มีนักเรียน ๔๗ คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "พระราชทาน ๑๙" ณ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "พระราชทาน ๑๙"  ณ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.