พมจ.ราชบุรี จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดราชบุรี เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดยุทธศาสตร์ และพัฒนาสู่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบยั่นยืน เพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปอย่างสิ้นเชิง ในจังหวัดราชบุรี


วันที่ 3 มิ.ย. 60 ที่ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางณิฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวในการร่วมกันป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้หมดไปจากจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานปกครองระดับอำเภอ และผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และมีนางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ กรรมการหอการค้า รองนายกกิ่งกาชาดดำเนินสะดวก ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกิตต์ระวีเฟรชฟรุ๊ต จำกัด ร่วมโครงการดังกล่าว และมีนางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ


ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560  ณ.ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีการจัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ นโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จากนางณิฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี การบรรยาย " ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ชองโครงการฯ  และนโยบาย พม. 9,5,5 กับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยนางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  การบรรยาย " กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เงินรางวัล และค่าตอบแทนในการนำจับ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์จาก กองทุนเพื่อป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์  กฎหมายแรงงานกับการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด  

พร้อมทั้งยังมีการจัด การอภิปราย " แนวทางการบูรณาการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ และการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ " แนวทางการบูรณาการการป้องกัน และปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ " และ " การสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับปัญหาการค้ามนุษย์  ในปัจจุบันได้รับการพิจารณาว่า เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นการละเมิดสิทธิมุนษย์ชนที่ร้ายแรง และเป็นปัญหาที่บั่นทอนความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะการค้าเด็กและสตรี ซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรมทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และรวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ โดยเฉพาะโรคเอดส์ ปัญหายาเสพติดทั้งการค้า และการเสพเป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรมของประเทศ และประชาคมโลก

ส่วนในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อให้เห็นว่าจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี มีความห่วงใย และใส่ใจ ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างจริงจังและถูกจุดในการแก้ไขปัญาดังกล่าว จนพัฒนาไปสู่ระบบการแก้ไขปัญหาแบบยั่นยืน เพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปอย่างสิ้นเชิง ในจังหวัดราชบุรี


พมจ.ราชบุรี จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พมจ.ราชบุรี จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.