สารสนเทศการพัฒนาชุมชน จับมือพัฒนาชุมชน สพจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน


วันที่ 21 มิ.ย. 60  นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข หน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.ราชบุรี ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่อำเภอจอมบึง จำนวน 27 กองทุน เพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับหลักการจัดตั้งกองทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ไว้แก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น “กองทุนทางสังคม” จึงไม่เน้นการจัดตั้งกองทุนจากทุนทรัพย์เป็นหลัก แต่การจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการทดสอบศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีในชุมชน โดยแสดงออกมาเป็นกองทุนแห่งความสามัคคี เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมซึ่งต้องแก้ไขหรือป้องกันด้วยพลังทางสังคม เมื่อชุมชนต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริงแล้ว การจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหา ยาเสพติดก็เพื่อเป็นอุบายในการดำเนินการเพื่อให้เกิดทุนทางสังคมขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใดก็เปรียบเสมือนกำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านในการทำความดีปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตรายและสร้างความเข้มแข็งในชาติ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นกองทุนขวัญถุงสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับพระราชทานเพื่อความมุ่งหมายสร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดภายในหมู่บ้านและให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายใจการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชนหรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไปย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วยทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องปกปักรักษาให้งอกงามไม่สูญสลาย และใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งตนเอง การระดมทุนในชุมชนและเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน จับมือพัฒนาชุมชน สพจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สารสนเทศการพัฒนาชุมชน จับมือพัฒนาชุมชน สพจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.