จ.ราชบุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามแนวทางราชบุรีเป็นของทุกคน


จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามแนวทางราชบุรีเป็นของทุกคนหรือRatchaburi for All เพื่อขับเคลื่อนและรายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและให้สอดคล้องสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันนี้(12 มิ.ย.60) ที่ห้องประชุมหลวงยกบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามแนวทางราชบุรีเป็นของทุกคนหรือRatchaburi for All โดยมาส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ด้วยคณะกรมการจังหวัดราชบุรีได้เห็นชอบวาระการขับเคลื่อนจังหวัด 10 ด้าน( Ratchaburi Agenda) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 23560 เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรศฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน Ratchaburi for All เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วมของทุภภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของหน่วยต่างๆ ที่คณะทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนตามแนวทางราชบุรีเป็นของทุกคนหรือRatchaburi for All ได้เสนอแนวทางและการแก้ปัญหาการขับเคลื่อนให้สอดคล้องแล้วเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี

**************


จ.ราชบุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามแนวทางราชบุรีเป็นของทุกคน จ.ราชบุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามแนวทางราชบุรีเป็นของทุกคน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 12, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.