ผู้ว่าฯ ราชบุรี แถลงข่าววาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


วันนี้ (5 มิ.ย.60) นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานแถลงข่าววาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี (RATCHABURI AGENDA) ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี พร้อมกล่าวว่า เพื่อให้จังหวัดราชบุรีสามารถดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี ที่ว่า "เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข" ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรมการจังหวัดราชบุรี มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 กำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี หรือ RATCHABURI AGENDA ทั้งหมด 10 ประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของคำว่า RATCHABURI  ประกอบด้วย Ratchaburi for All  ราชบุรีเป็นของทุกคน เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ลดความเหลื่อมล้ำ Agriculture ราชบุรีเมืองแห่งเกษตรสีเขียว ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเป็น “เมืองเกษตรสีเขียว” Tour and Sport ราชบุรีเมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเน้น “อัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่” พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทาง 12 เมืองต้องห้ามพลาด Clean and Safety  ราชบุรีเมืองแห่งความสะอาดและปลอดภัย พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน Healthy ราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะ ชาวราชบุรีมีความกินดีอยู่ดี มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เหมาะสม ส่งเสริมประชาชนในการดูแลด้านสุขภาพอนามัย สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมทั่วถึง Art and Education ราชบุรีเมืองแห่งศิลปะและการศึกษา อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน Business Hub ราชบุรีเมืองแห่งศูนย์กลางทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริม SMEs/Start up วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อำนวยความสะดวกด้านการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ Unity and Peace ราชบุรีเมืองแห่งความสามัคคีและความสุข ส่งเสริมให้ชาวราชบุรีมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข Responsibility and Regulation ราชบุรีเมืองแห่งความรับผิดชอบและเคารพกฎหมาย ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวราชบุรีมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย และกติกาของสังคม  Integrity ราชบุรีเมืองแห่งคุณธรรม ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม 
ผู้ว่าฯ ราชบุรี แถลงข่าววาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ผู้ว่าฯ ราชบุรี แถลงข่าววาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.