คลัง จ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค


ที่ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
 
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************

คลัง จ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลัง จ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 24, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.