จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"


วันที่ 26 มิ.ย. 60  ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงาน "ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2560 รณรงค์ประชาชนประพฤติตนให้สมกับนามเมือง "ราชบุรี" เมืองของพระราชา ทั้งนี้สืบเนื่องมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และขอความร่วมมือให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติต้องร่วมมือกัน ในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีผนึกกำลังเพื่อต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ถวายเป็นพระราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด และขอให้ประพฤติตนให้สมกับนามเมือง ราชบุรี เมืองของพระราชา มีความรัก ความสามัคคี เพื่ออนาคตที่ดีของชาวราชบุรีต่อไป


ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ และชมรม to be number one การกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด การปฏิญาณตน รวมถึงการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี


สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มา เป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

ต่อ มาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่าย เดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมาการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผล จากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกใน การต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking I) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ 26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530

ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส.ใน ฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ประเทศมาโดยตลอด ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531เป็นต้นมา

ส่วนสำหรับคำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด ของไทยมีดังนี้

คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2548 : “พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2549 : 60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2550 : “รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2551 : “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2552 แนวคิด : “ทำความดี ตามคำพ่อ” ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2553 : “ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด” – “Health is the ongoing theme of the world drug campaign.”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2554 : “สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2555 : “ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด” “Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2556 : “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ภายใต้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2557 : “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2558 : “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2559 : “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด”
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2560 : ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 26, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.