1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก ตามรอยที่พ่อสร้าง "สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แนวทางของพ่อ…เศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน"

สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แนวทางของพ่อ…เศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน“วิธีที่จะให้ผู้ผลิตนมโคสามารถจำหน่ายนมได้ก็มีทางเดียวคือ ตั้งโรงงานแล้วให้โรงงานนี้เป็นของผู้ผลิต มิใช่ว่าบริษัทฝรั่งหรือญี่ปุ่นมาลงทุนสร้างโรงงานแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าต่อไป”

บางส่วนจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานแก่คณะกรรมการดำเนินงานสร้างโรงงานนมผง ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2513

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไม่เคยละทิ้งราษฎรของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะความยากลำบากของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาต่าง ๆ พระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดสหกรณ์ ด้วยพระบรมวินิจฉัยแล้วว่ามีประโยชน์กับพสกนิกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ทรงเล็งเห็นว่าสหกรณ์เป็นโครงการที่จะช่วยเกษตรกรชาวไทยในทุกตำบล ทุกอำเภอ ให้สามารถยืนหยัดพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้ชีวิตที่พออยู่พอกิน  มีวิถีเศรษฐกิจที่มั่งคงอย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งเริ่มมาจากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขต จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม ที่เพิ่มมากขึ้น จนเริ่มประสบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับตลาดรับซื้อน้ำนมดิบที่รีดได้  ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเหล่านี้ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   เมื่อปี พ.ศ. 2512 เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

เมื่อความได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมิได้นิ่งนอนใจในปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ทรงพยายามหาทางช่วยเหลือ ซึ่งเวลานั้นประจวบเหมาะกับที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานผลิตนมผงขึ้นภายในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต จึงมีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าควรจะมีการสร้างโรงงานผลิตนมผงขึ้นที่ ต.หนองโพ จ.ราชบุรี


จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 นายทวิช กลิ่นประทุม (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี สมัยนั้น) ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณ ต.หนองโพ จำนวน 50 ไร่ ทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมด้วยเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเตรียมดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตนมผง และทูลเกล้าฯ ถวายเพิ่มอีก 400,000 บาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างโรงงานขึ้น และให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ เทวกุล เป็นผู้ออกแบบ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อการก่อสร้างเพิ่มจากเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายอยู่แล้วอีกเป็นเงิน 1,002,000 บาท

โรงงานผลิตนมผงสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2515 โดยให้บริหารงานในรูปบริษัทจำกัด ใช้ชื่อว่า “บริษัท ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด” และได้พระราชทานเงื่อนไขไว้ด้วยว่า บรรดาเงินกำไรสุทธิที่คณะกรรมการบริษัทหาได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น จะไม่มีการแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ให้บริษัทนำกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสะสม  เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของบุตรธิดาสมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมและสมาชิกสหกรณ์  ซึ่งเป็นผู้ส่งน้ำนมดิบให้แก่โรงงานเป็นประจำ

ในปี พ.ศ. 2516 สหกรณ์โคนม ราชบุรี จำกัด ได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด” จัดเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร ต่อมาเมื่องานของสหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดของ บริษัท ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด พร้อมด้วยโรงงานผลิตนมผง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงรับไว้ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์


หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงใส่พระราชหฤทัยในกิจการและทุกข์สุขของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2521 ได้พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายจำนวน 129,000 บาทเศษ เพื่อจัดตั้งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก
ปัจจุบันสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจการตามแนวพระราชดำริมาโดยตลอด มีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชทีจำหน่ายไปทั่วประเทศ โดยมีกำลังผลิตเพียงพอรองรับกับปริมาณน้ำนมดิบที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขต ต.หนองโพ และใกล้เคียงผลิตได้ ซึ่งเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี ไว้เป็นตัวอย่าง เป็นการสร้างอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ ให้รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพด้วยตนเอง ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น หลายครอบครัวมีกินมีใช้ มีรายได้จากการเลี้ยงโคนมเพื่อส่งผลผลิตให้กับสหกรณ์ นับว่าเป็นอาชีพพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมอบให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อให้มีวิถีเศรษฐกิจมั่นคง สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนTagged พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน รัชกาลที่ 9 สหกรณ์โคนมหนองโพ

1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก ตามรอยที่พ่อสร้าง "สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แนวทางของพ่อ…เศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน" 1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก  ตามรอยที่พ่อสร้าง "สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แนวทางของพ่อ…เศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.