มณฑลทหารบกที่ 16 เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มทบ.16 ให้พลเรือนศึกษาดูงาน


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60  ที่มณฑลทหารบกที่ 16 อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มทบ.16 ให้คณะองค์การบริหารส่วตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มทบ.16 โดยมี จ.ส.อ.สีหเดช  ฉายชูวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พลเรือน ที่มีความสนใจเข้าชมเพื่อหาความรู้ในแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 


ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงชุมชน มทบ.16 ได้รับนโยบายจากหน่วยเหนือให้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) แ ละเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนาตนเองการคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการศึกษาหาข้อมูล ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และการประชาสัมพันธ์ ไตร่ตรองหาสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขไปตามเหตุ และปัจจัยด้วยความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีโครงการหลายอย่างเป็นเวทีกลาง เป็นเครื่องมือ เป็นต้นแบบ ให้หน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ นำแบบอย่างไปใช้ และเปิดศึกษาดูงานการฝึกอบรม ในโครงการ 1 ไร่ แก้จน ซึ้งประกอบด้วย โครงการการเลี้ยงไก่ไข่แบบระบบเปิด, โครงการการเลี้ยงหมูหลุม, โครงการแปลงนาข้าวสาธิต, โครงการปลูกผักสวนครัว, โครงการปลูกผักไร้ดิน, โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ, โครงการเลี้ยงกบดอนโด, โครงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน, โครงการลวดดัดเลี้ยงไม้ประดับ, โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, โครงการเพาะเลี้ยงกล้วไม้,โครงการเลี้ยงปลา, และโครงการปลูกพืชผักไม้เลื้อย เป็นต้น โดยโครงการที่กล่าวมาใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่เท่านั้น


ทั้งยังมีการฝึกอบรมการทำความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกล เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี การออม การอยู่ร่วมในสังคม อิทธิพลของต่างชาติ การสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น แบ่งปันโดยเฉพาะด้านการทำจิตใจให้มีสติ ผ่องใส มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันมีมานะมีความเพียรและอดทน การมีจิตสาธารณะ เช่น ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอยู่พอกิน พอมี พอดี เดินสายกลาง ไม่โลภ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ประหยัด การจำหน่ายผลผลิตภายในศูนย์ฯ จะเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลคือการกำหนดราคาต่ำ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มทบ.16 มุ่งเน้นการจัดทำ "บัญชีฟาร์ม" และ "บัญชีครัวเรือน"  อย่างเป็นระบบให้รู้รายจ่าย-รายรับ รู้กำไร-ขาดทุน อย่างละเอียด เพื่อฝึกอบรมกำลังพลและให้คณะเยียมชมนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาปรับปรุงได้ทันทีอีกด้วย

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี


**************
มณฑลทหารบกที่ 16 เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มทบ.16 ให้พลเรือนศึกษาดูงาน มณฑลทหารบกที่ 16 เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มทบ.16 ให้พลเรือนศึกษาดูงาน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 12, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.