จังหวัดราชบุรี ออกวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี หรือ Ratchaburi Agenda 10 ประเด็น


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เพื่อให้จังหวัดราชบุรีสามารถดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี ที่ระบุว่า "เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข" จึงกำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี หรือ Ratchaburi Agenda ทั้งหมด 10 ประเด็น ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของคำว่า Ratchaburi อาทิ Ratchaburi for All ราชบุรีเป็นของทุกคน จะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามแนวทางประชารัฐ , Agriculture City ราชบุรีเมืองแห่งเกษตรสีเขียว จะเน้นส่งเสริมการทำการเกษตรที่ได้มาตรฐาน รองรับเมืองเกษตรสีเขียว และ Tour and Travel City ราชบุรีเมืองแห่งการท่องเที่ยว จะเน้นส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งขณะนี้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละภาคส่วนของจังหวัดราชบุรี ได้มีการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในการปรับแก้ข้อมูล รายละเอียดของวาระการขับเคลื่อนทั้ง 10 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนอยู่ระหว่างการให้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา พิจารณาถึงความถูกต้องและความสละสลวยของภาษา เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ จะมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ดำเนินการได้ทันที

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวท.ราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ออกวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี หรือ Ratchaburi Agenda 10 ประเด็น จังหวัดราชบุรี ออกวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี หรือ Ratchaburi Agenda 10 ประเด็น Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.