จ.ราชบุรี เตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก


นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว


โดยมีนายวลิต เจริญสมบัติ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองราชบุรีและประธานแปลงใหญ่ระดับประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอจอมบึง และอำเภอปากท่อ นำเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าว การใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับข้าวตามเกณฑ์ที่กำหนด โรคแมลงศัตรูข้าว และการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรจะได้นำความรู้/ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมฯ ไปปรับใช้ในแปลงนาข้าวของตนเอง และนำไปสู่การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจ.ราชบุรี เตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก จ.ราชบุรี เตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.