เกษตรจังหวัดราชบุรี ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร


นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับแจ้งประกาศจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าได้กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2560 โดยรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2560 กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ของจังหวัดราชบุรี ข้าวรอบการผลิตข้าว 16 มิถุนายน 2560-15 ธันวาคม 2560 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกข้าว 15 วัน จนถึงอายุข้าว 60 วัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูก ฤดูฝน 1 มีนาคม -31 ตุลาคม 2560 /ฤดูแล้ง 1 พฤศจิกายน 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 วัน จนถึงอายุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 60 วัน มันสำปะหลัง/สับปะรดโรงงาน/อ้อยโรงงาน ปลูกตลอดปี การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 วัน จนถึงอายุ 60 วัน ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา/กาแฟ/ไม้ผล/ไม้ยืนต้น อื่น ๆ ปลูกตลอดปี การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตรเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้ ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน เกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงหรือสำเนาที่มีการรับรองจากผู้ครอบครอง ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม แจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ดินทำกิจกรรมอยู่ หากมีแปลงที่ทำกิจกรรมหลายพื้นที่ หลายอำเภอ ให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลักในอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-315023 และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

เกษตรจังหวัดราชบุรี ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เกษตรจังหวัดราชบุรี ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.