จ.ราชบุรีจัดอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ

จังหวัดราชบุรีจัดฝึกอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน


วันนี้ (25 พ.ค.60) ที่ห้องประชุม โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการเปิดฝึกอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลในการดำเนินการในการจัดอบรม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนตำบล แผนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอให้มีเอกภาพเพื่อให้สอดคล้องพร้อมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการด้านแผนร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายของรัฐบาลสู่เป้าหมายเดียวกันตามนโยบาย อีกทั้งเพื่อต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และแนวทางการบูรณาการแผนมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้จ.ราชบุรีจัดอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ จ.ราชบุรีจัดอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.