กรมสบส. ตรวจเยี่ยมติดตามและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ติดตามการดำเนินงานการให้บริการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ยึดหลักประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการบริการด้านสาธารณสุขด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินในถิ่นทุรกันดาร

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กำหนดเกณฑ์คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขสุขศาลาพระราชทานฯ 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การจัดการโครสร้างองค์กร หมวดที่ 2 การจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หมวดที่ 3 คู่มือและวิธีการปฏิบัติ หมวดที่ 4 เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย และหมวดที่ 5 กระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยทั้ง 5 หมวดใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชน ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้ง 4 เขต ได้แก่ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก เขต 5 จังหวัดราชบุรี และเขต 12 จังหวัดสงขลา ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งมีอยู่ 17 แห่งทั้งประเทศ

ด้านนายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สำนักงาน สบส.) เขต 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สำนักงาน สบส. เขต 5 ได้ร่วมมือกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุงระบบประปา ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ จัดระบบการให้บริการ การบริหารจัดการยาในสุขศาลาพระราชทานฯ และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดความดันโลหิตให้มีความแม่นยำ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา สร้างความเชื่อมั่นในการวินิจฉัยโรคแก่นักเรียนและประชาชนให้ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2560 สำนักงานฯ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของสุขศาลาฯ ให้ครบทั้ง 4 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ 1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อคคี่ จ.กาญจนบุรี 2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี 3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก และ4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์
กรมสบส. ตรวจเยี่ยมติดตามและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรี กรมสบส. ตรวจเยี่ยมติดตามและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.