องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีวันนี้(24 พ.ค. 60) พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนการทำงานและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับฟังบรรยายสรุป 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจอมบึงมาราธอน ,โครงการครูพันธุ์บึง ,โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลจอมบึง และโครงการตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง โดยในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของทั้ง 4 โครงการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในชื่อว่า "วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง" เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีจากชนบททั่วประเทศ มาเป็นนักเรียนทุนเรียน 5 ปี จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ไปสอนในท้องถิ่นของตน ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับ โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทยองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.