จังหวัดราชบุรีจัดตั้งคณะทำงานด้านสังคมส่งเสริมความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัว


วันนี้ (22 พ.ค. 60) ที่ห้องประชุมเล็กอาคารราชบุรีเกมส์ นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติในระดับพื้นที่ โดยในที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นปัญหาด้านครอบครัว ประกอบด้วย ด้านสัมพันธ์ภาพครอบครัว ,ความรุนแรงในครอบครัว ,เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง ซึ่งแต่ละประเด็นจะนำเข้าสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ที่มีการบูรณาการทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆในสังคม เพื่อผลักดันนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวเสนอในระดับชาติต่อไป

จังหวัดราชบุรีจัดตั้งคณะทำงานด้านสังคมส่งเสริมความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัว จังหวัดราชบุรีจัดตั้งคณะทำงานด้านสังคมส่งเสริมความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัว Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 22, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.