เทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การทำดอกไม้จันทร์


วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ที่ศาลาประชารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการทำดอกไม้จันทร์แบบต่างๆ โดยมีนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี และนายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีด้วย โดยในกิจกรรมฯ จัดให้มีการสาธิตและฝึกสอนการทำดอกไม้จันทร์แบบต่างๆ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี 


ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากฐานะทางเศษฐกิจของประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลโดยทั่วไป เป็นผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงานเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันได้สูงขึ้นมาก ทำให้ประชาชนในชุมชน ยังขาดความรู้ขาดทักษะ และความชำนาญการในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพให้มีความยั่นยืนได้ ทางเทศบาลเมืองราชบุรี โดยกองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการอบรมสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับปรชาชนในชุชมชน ตามหลักโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ โดยได้เปิดหลักสูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการทำดอกไม้จันทร์แบบต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 150 คน รวม 450 คน ซึ่งมีวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี จำนวน 10 คน มาสาธิตและฝึกสอน การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการทำดอกไม้จันทร์แบบต่างๆ 


โดยนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงานในเขตเทศบาล ทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในแต่ละครอบครัวให้สูงขึ้น สามารถนำความรู้ในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ทางเทศเทศบาลเมืองราชบุรี โดยกองสวัสดิการสังคม จะมอบหนังสือวุฒิบัตรให้ ทั้ง 3 รุ่น ส่วนดอกไม้จันทร์แบบต่างๆ ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองราชบุรี จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไปเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การทำดอกไม้จันทร์ เทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การทำดอกไม้จันทร์ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.