มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


ที่ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning ให้กับตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เป็นวิทยากรระหว่างวันที่ 2-4  พ.ค. 60 


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา  แต่สภาพปัจจุบันคณะครูของโรงเรียนบ้าน ถ้ำหิน  และตะโกปิดทองบน  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  ส่วนใหญ่ไม่ได้จบวุฒิครู  ทำให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และจากประสบการณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโรงเรียนบ้านถ้ำหิน และตะโกปิดทองบน อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี และเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านถ้ำหิน  และตะโกปิดทองบน  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบ Active  Learning ให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 04, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.