จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3


นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดราชบุรี) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ภายใต้ Theme “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งที่ประชุมมอบฝ่ายเลขาฯ จัดทำสกู๊ปพิเศษบุคคลต้นแบบคุณธรรม จังหวัดราชบุรี “หนึ่งตำบล หนึ่งคนดี” ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ทั้ง 5 ด้าน 5-10 คน เพื่อนำเสนอในงานมหกรรมเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม

สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด /แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งขณะนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ พร้อมทั้งมอบฝ่ายเลขาฯ ขอความอนุเคราะห์แผนงาน/โครงการของทุกภาคส่วน ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำมารวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ และนำเข้าสู่คณะกรรมการ กบจ. เพื่อทราบ และส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2562 เพื่อให้ทันรอบต่อการเสนอของบประมาณปีต่อไปอีกด้วย
จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 02, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.