จ.ราชบุรี เตรียมจัดงานมหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม 28-29 มิถุนายนนี้


วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560  ที่ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วยนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี อัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ตลอดจนส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย  ทั้งนี้ในวาระที่ชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี  เพื่อเตรียมจัดงาน"มหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม" ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 

สำหรับจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม หรือเรียกว่าสั้นๆว่า “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดี และกลไกลดความไม่ดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน โดยในระยะเริ่มต้นทั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมไทยได้มีรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมเชิงพื้นที่ หรือ จังหวัดคุณธรรมของ 4 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี เตรียมจัดงานมหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม 28-29 มิถุนายนนี้ จ.ราชบุรี เตรียมจัดงานมหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม 28-29 มิถุนายนนี้ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.