คลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


คลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค

นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน จำนวน 100 คน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. -16.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 1 อาคาร 3 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ในส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.