อบต.หนองกลางนา จัดทำโครงการศิลปะภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560


วันที่ 27 พฤษาคม 2560 ที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายอุดม ไทยเจียมอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ได้เป็นประธานเปิดโครงการศิลปะภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าลงโครงการเป็นจำนวน 50 คน ทั้งนี้ภายในโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมความรู้  โดยนายพีรวิชญ์ อาจปัจษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะ  การมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะ  กิจกรรมการให้ความรู้ ซึ่งมีวิทยากรมาสาธิต และสอนทำ"การเพ้นท์กระเป๋าผ้า" โดยช่วงท้ายกิจกรรมจะในเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทำการเพ้นท์กระเป๋าผ้า ด้วยตนเอง  


ทั้งนี้ นายอุดม ไทยเจียมอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา กล่าวว่า "ศิลปะ" เป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ เด็กและเยาวนชนถือว่า เป็นอนาคตของชาติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนซึ่งเด็กและเยาวชนที่ดี จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดการที่เด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้ ต้องมีการพัฒนาวิถีชีวิตของเด็กๆใน 3 ด้าน คือด้านร่างกายสุขภาพแข็งแรง ตาและมือทำงานสัมพันธ์กัน, ด้านสติปัญญามีความคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์, ด้านอารมณ์จิตใจมีสุขภาพจิต และมีชีวิตอย่างมีความสุข โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีการแสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระเสรี เพื่อพัฒนาความดคิดจินตินาการให้เจริญสูงสุดตามศักยภาพของเด็กในละช่วงวัย


ซึ้งทั้งนี้ดังที่กล่าวมาถือว่าศิลปะส่งผลดีต่อตัวเด็ก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จึงเน้นเห็นความสำคัญ และได้จัดทำโครงการศิลปะภาคฤดูร้อนขึ้นเป็นประจำ โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการสอนหลักสูตร ศิลปะการเพ้นท์กระเป๋าผ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์และทำได้ง่าย สามารถทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับเด็ก อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมศิลปะที่สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความสุขในการาดำเนินชีวิตอีกด้วย 
อบต.หนองกลางนา จัดทำโครงการศิลปะภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 อบต.หนองกลางนา จัดทำโครงการศิลปะภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.