กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560


ที่โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พันเอก เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย กำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี และหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านวังครก ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จำนวน 220 คน จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกกลุ่มเยาวชนให้มีความรัก เข้าใจพื้นฐานการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้รู้จักประสานงาน บูรณาการในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งจะร่วมกันปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ ต่อไป


พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. (ท.) ยังได้กล่าวอีกว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ จะเน้นในเรื่องของการทำแนวกันไฟกับทำการทำโป่งเทียม ส่วนเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด เป็นเยาวชนจากโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 220 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน เพื่ออนาคตเยาวชนเหล่านี้ มีความรู้สึกว่า เขาจะต้องหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถปฏิบัติได้จริง ๆ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จะมีการทำ ทำเนียบของเยาวชนเหล่านี้ เพื่อดำเนินการติดต่อประสานในเรื่องของการแจ้งข่าวสาร และระดมพลมาร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สืบต่อไปอีกด้วย

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 23, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.