สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ราชบุรี เผยสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2560 เชิญชวนผู้ใช้แรงงานน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต


นายนรินทร์ บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึง สารจาก พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่ากระทรวงแรงงานมีความห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงมุ่งมั่นในการกำหนดนโยบายและเร่งทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ให้เกิดการพัฒนาทุกด้านอย่างมีเสถียรภาพและความสมดุลในทุกมิติ สอดคล้องกับแนวคิดในปัจจุบันขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานได้ทำงานที่มีคุณค่า มีโอกาสก้าวหน้า มีรายได้ที่เหมาะสม มีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับในที่ทำงาน มีความมั่นคง ได้รับการพัฒนา รวมถึงมีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ จึงขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง และมีความรู้คู่คุณธรรม อันจะนำไปสู่สังคมที่สงบสุขสันติ มีความสมานฉันท์ ปรองดอง และนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเสริมสร้างให้ผู้ใช้แรงงานสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว จะส่งผลให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวท.ราชบุรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ราชบุรี เผยสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2560 เชิญชวนผู้ใช้แรงงานน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ราชบุรี เผยสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2560 เชิญชวนผู้ใช้แรงงานน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.