ผู้ว่าฯ ราชบุรี มอบนโยบาย 10 ประเด็น ร่วมขับเคลื่อนจังหวัด


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชุมมอบนโยบาย วาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ห้องประชุมอำเภอบางแพ ประกอบด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้ามมีบ่อนการพนันในพื้นที่ ปัญหาการค้ามนุษย์ และวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี 10 ประเด็น

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวถึงนโยบายดังกล่าวว่า เพื่อให้จังหวัดราชบุรีสามารถดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี ที่ระบุว่า "เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข" จึงกำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี หรือ Ratchaburi Agenda ทั้งหมด 10 ประเด็น ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของคำว่า Ratchaburi อาทิ Ratchaburi for All ราชบุรีเป็นของทุกคน จะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามแนวทางประชารัฐ , Agriculture City ราชบุรีเมืองแห่งเกษตรสีเขียว จะเน้นส่งเสริมการทำการเกษตรที่ได้มาตรฐาน รองรับเมืองเกษตรสีเขียว และ Tour and Travel City ราชบุรีเมืองแห่งการท่องเที่ยว จะเน้นส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่

ผู้ว่าฯ ราชบุรี มอบนโยบาย 10 ประเด็น ร่วมขับเคลื่อนจังหวัด ผู้ว่าฯ ราชบุรี มอบนโยบาย 10 ประเด็น ร่วมขับเคลื่อนจังหวัด Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 04, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.