รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมชี้แจงวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Agenda)


พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมชี้แจงวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Agenda) ทั้งนี้ได้ชี้แจงถึงการทำงานของหน่วย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ คสช. นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ในจังหวัดราชบุรี ที่ กกล.รส.จว.ราชบุรี (พล.พัฒนา 1) รับผิดชอบ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมบ้านโป่ง คอมเพล็กซ์ เมื่อวันพุธที่ 3 พ.ค.60 


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าว ถึงนโยบายดังกล่าวว่า เพื่อให้จังหวัดราชบุรีสามารถดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี ที่ระบุว่า "เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข" จึงกำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี หรือ Ratchaburi Agenda ทั้งหมด 10 ประเด็น ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของคำว่า Ratchaburi อาทิ Ratchaburi for All ราชบุรีเป็นของทุกคน จะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามแนวทางประชารัฐ , Agriculture City ราชบุรีเมืองแห่งเกษตรสีเขียว จะเน้นส่งเสริมการทำการเกษตรที่ได้มาตรฐาน รองรับเมืองเกษตรสีเขียว และ Tour and Travel City ราชบุรีเมืองแห่งการท่องเที่ยว จะเน้นส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่


รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมชี้แจงวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Agenda) รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมชี้แจงวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Agenda) Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 04, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.