รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นปรธานพิธีวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 16 ครบรอบปีที่ 76


ที่ตึกกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ต.โคกหม้อ  อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี พงษ์สวัศดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 16 ครบรอบปีที่ 76 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, พลตรีวสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16, พลตรี วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู รองเจ้ากรมการทหารช่าง ผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง, พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1, พลตำรวจตรีอนุภาพ ศรีนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี, ตลอดจน อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16, รองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรคร, คณะแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 16, และหัวส่วนงานราชการ และเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งปีนี้วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถือเป็นวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 16 ครบรอบปีที่ 76


ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 16 เดิมเรียกว่า มณฑลทหารบกที่ 4 ตั้งขึ้นครั้งแรกปรากฏตามหลักฐานข้อบังคับทหารว่าด้วยการแบ่งเขตมณฑลและจังหวัดทหารลง 30 เม.ย. 84 โดยได้กำหนดไว้ในมาตรา 2 ข้อ(5) จึงถือเอาวันที่ 30 เมษายนของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย และในปี 2531 ได้ปรับการจัดหน่วยตามอัตราการจักยุทโะปกรณ์หมายเลข 51-301 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2531 โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของมณฑลทหารบกที่ 11 ต่อมาในปี 2558 จังหวัดทหารบกราชบุรี ได้แปรสถาพเป็น มณฑลทหารบก ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 36/58 ลง 24 ก.ย. 58 เรื่องแก้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ ทบ. (ครั้งที่1) ให้หน่วยจังหวัดทหารบกราชบุรีเปลี่ยนนามหน่วยใหม่เป็นมณฑลทหารบกที่ 16 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 เป็นต้นไป โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม และ จ.สมุทรสาคร ที่ตั้งปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

ทั้งนี้ปัจจุบันมี พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 โดยมี ภารกิจบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหารการคดี การคุ้มครองพยามในคดีอาญาและการเรือจำ ดำเนินการสัสดีการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่ สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบภายในประเทศ การป้องกันประเทศ อีกทั้ง ยังได้รับมอบภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน และการเข้าฟื้นฟูสภาพให้สู่สภาวะปกติ หน่วยส่งเสริมให้กำลังพลดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีความภาคภูมิใจในเกียรติยศ และศักดิ์๕ณีของความเป็นทหารเป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของประชาชนกำลังพลทุกนาย พร้อมที่จะร่วมนำพามณฑลทหารบกที่ 16 สู่ความเป็นหน่วยอันดับหนึ่งและปฏิบัติ ตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดตามคำขวัญที่ว่า "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัริย์ และประชาชน" 

ภาพ/ข่าว เป็นต่อรองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นปรธานพิธีวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 16 ครบรอบปีที่ 76 รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นปรธานพิธีวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 16 ครบรอบปีที่ 76 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.